Projekty UE

Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów – drażetek w dwóch formach, miękkiej i twardej, połączonej w opakowanie dwukomorowe typu double z dodatkami mineralnymi i witaminami będących efektem badań B+R przeprowadzonych przez firmę BMB Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BMB Sp. z o.o. na rynku polskim oraz zagranicznym poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów.

Rezultatem projektu będzie wzrost wartości sprzedaży produktów firmy BMB Sp. z o.o.

Numer naboru: POIR. 03. 02. 01-IP. 03-00-002/19.
Wartość projektu: 6 650 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 660 000.00 PLN

Skip to content